Till AKs årsmöte 2019

Det är vi socialdemokrater som ska försvara demokratin!

Syftet med denna motion är att få Stockholms arbetarekommun att fatta beslut om att ta fram en långsiktig och uthållig handlingsplan för att socialdemokratin ska vara den ledande kraften i försvaret av demokratin, bedriva studier och upplysning om demokratin och ge utrymme för sådan verksamhet i alla utåtriktade kampanjer.

Vi vill motivera detta krav på följande sätt.

Med den allmänna rösträttens införande tog Sverige det definitiva steget mot parlamentarisk demokrati. Socialdemokrater och liberaler var de drivande krafterna bakom denna utveckling. Nu, när det är dags att fira 100-årsdagen av den politiska demokratins genomförande i Sverige, finns klara och oroväckande tecken både i världen och inom vårt land att demokratin inte bara är ifrågasatt utan också hotad.

Skriften ”Den farliga mångfalden” av Håkan Holmberg och utgiven av Arena Idé är ett av många tydliga tecken på detta. Den lilla samlingsvolymen ”Handbok för demokrater” är ett annat. Anna-Lena Lodenius har gjort en förödande genomgång av Sverigedemokraternas politik för kvinnors villkor, också utgiven av Arena Idé.

Vi tror att det är lätt, och lite vilseledande, att se demokratin som ett tillstånd. Man fattar beslut om att införa demokrati och sen är den där. Om man istället anlägger ett perspektiv på demokratin som en rörelse är det lättare att se var hoten mot den finns. Det är också lätt att se att den demokrati vi lever i idag skiljer sig mycket från den vi införde för hundra år sedan.

Demokratin kan röra sig framåt, omfatta fler nationer, innefatta fler rättigheter, eller pressas tillbaka. Det är det senare som sker i dag när regimer, som väljs i demokratiska val, använder makten för att begränsa och underminera demokratin.

Det är en antidemokratisk auktoritär högervåg som går över världen och också drabbat Sverige och som vi måste ta oss an. Vi socialdemokrater har en stolt tradition att se tillbaka på i tjänsten för demokratins försvar.

Ingvar Carlsson har skrivit förordet till ”Den farliga mångfalden”. Han drar där paralleller mellan nazismens framväxt på 30-talet och vår tid. ”Demokratin har skyldighet att gå till angrepp mot de krafter som vill förgöra den” skriver Carlsson. ”…viktigt är också att i den offentliga debatten öka kunskaperna om Sverigedemokraterna och visa vad partiet står för i ord och handling”.

Vi menar att socialdemokraterna i Stockholm, och över hela landet, bör ta Ingvar Carlsson på orden. Stockholms arbetarekommun bör ta fram en långsiktig och uthållig handlingsplan för att socialdemokratin ska vara den ledande kraften till demokratins försvar och för dess vidare utveckling, på samma sätt som vi gjorde vid demokratins genombrott och i försvaret mot de internationella och nationella högerkrafterna på 1930- , 1940- och 1950-talen. Vi har alla skäl att öppet och ständigt, som en del i varje utåtriktad kampanj, upplysa om demokratins värdegrund. Här finns utrymme för fördjupade studier för alla förtroendevalda socialdemokrater.  Just vi socialdemokrater är särskilt lämpade att utmana vårt inhemska hot mot demokratin, Sverigedemokraterna. Kanske skulle vi börja med att ifrågasätta deras rätt till sitt eget namn?

Vi yrkar att representantskapet i Stockholms arbetarekommun uppdrar till styrelsen att ta fram en långsiktig och uthållig handlingsplan för att försvara, utveckla och vitalisera demokratin som styrelseskick, samhällssystem och skydd för individuella rättigheter.

Denna motion föreslogs avslagen av distriktsstyrelsen men bifölls efter votering av arbetarekommunens/partidistriktets representantskap.

Sänk lönerna för heltidspolitiker i Stockholms stad och landsting

I varje valrörelse kommer olika media att visa uppgifter om politikers löner. Det leder i sin tur till diskussioner vid valstugor och i dörröppningar och vi som valarbetar ska försvara rådande politikerlöner. Så var det i denna valrörelse och så kommer det att bli i nästa.

Lönerna för borgarråd i Stockholms stad sätts i relation till statsrådens löner. Reglerna är enkla och systemet transparent. Idag är ett statsrådsarvode 136 000 kr per månad. Ett borgarråd i Stockholm har under sin första mandatperiod 80 % av detta (109 000 kr) och från och med sin andra period 90 % (122 000 kr).  Det är ingen skillnad på verkställande borgarråd och borgarråd i opposition. Finansborgarrådet har ett särskilt tillägg.

I landstinget råder likartade förhållanden, om än inte redovisade på ett lika transparent sätt.

Även kommunsekreterarens lön är enligt en gammal intern överenskommelse i höjd med rådslönerna.

Det är alltså mycket höga löner det handlar om. Alltför höga, enligt vår mening. Så höga att det är svårt för valarbetare att försvara, så höga att det späder på det odefinierbara som kallas politikerförakt.

Det gäller i synnerhet inom ett parti som vårt, för vilket jämlikhet är ett centralt politiskt mål. Vårt partis väljare kan på mycket goda grunder antas ha löner som ligger på långt under hälften, sannolikt snarare på omkring en fjärdedel av vad deras heltidsanställda politiska företrädare får.

Att sätta politikerlöner är dock en mer komplex fråga än hänsynstagande till väljarkårens ekonomiska förhållanden.

En aspekt är att politikers löner måste vara så höga att det politiska uppdraget kan attrahera även de som redan är väl avlönade. Politiken måste vara, åtminstone någorlunda, konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

En annan aspekt är vilken roll lönenivån spelar för politikers vilja eller ovilja att lämna respektive behålla sina uppdrag.

En mycket hög lönenivå, som idag, tenderar att bli orsak till att politiker vill stanna. Det kan rent av vara så att det ingenstans på arbetsmarknaden finns sysselsättning på motsvarande ersättningsnivå för enstaka individer. När sådana förhållanden råder kommer drivkraften hos individen vara stark för att behålla sitt uppdrag. En inlåsningseffekt uppstår med inte sällan starka slitningar inom berörda partier som följd. Detta problem accentueras när mycket unga personer rekryteras som politiska företrädare.

En alltför låg ersättningsnivå å andra sidan innebär dels svårighet att rekrytera, dels svårighet att behålla goda krafter.

Därtill måste hänsyn också tas till avgångvillkor, pensioner mm.

Slutligen påverkas diskussionen av om anställning som politiker är tidsbegränsad, vilket den inte är inom vårt parti.

Det är således alltid en avvägningsfråga. Var den helt rätta avvägningen ligger vet inte vi, även om vi är övertygade om att lönenivån idag är så hög att tämligen många väljare anser den vara stötande. Vi anser dessutom att det är orimligt att borgarråd i opposition ska ha lika höga löner som de som driver och verkställer den politiska agendan. Det ÄR mindre tidskrävande, mindre ansvarsfullt, mindre riskabelt att utöva sitt uppdrag i opposition och det bör avspeglas även i löneförmånerna. Vi har också svårt att förstå varför det nuvarande systemet innehåller en senioritetsregel.

Vi anser att de socialdemokratiska företrädarna i kommun och landsting ska ta initiativ till att sänka lönerna för heltidsarvoderade politiska företrädare. Vi tror att en rimlig nivå ligger omkring 70 000 kr, med visst påslag för finansråden. Riksdagsarvodet är idag 66 900 kr och det vore kanske lämpligt att snarare knyta borgarrådslönerna till denna nivå än som idag till statsrådslönerna.

Vi vill initiera en debatt kring denna fråga och lägger därför yrkanden i två steg. Det står naturligtvis styrelsen fritt att initiera en diskussion före 2020 års årsmöte i de former styrelser bedömer rimliga.

Vi yrkar

Att årsmötet uppdrar till arbetarekommunens styrelse att i en skrivelse under hösten 2019 informera representantskapet om vilka, ekonomiska och andra, villkor som råder för heltidsanställda politiker (råd) inom staden, landstinget samt kommunsekreteraren. Redovisningen ska även omfatta pensions- och avgångsförmåner.

Att årsmötet uppdrar till arbetarekommunens styrelse att till årsmötet 2020 framlägga förslag om hur och till vilken nivå ersättningarna för borgarråd, landstingsråd och därmed sammanhängande tjänster ska sänkas

Motionen antagen av styrelsen i Stockholms Allmänna kvinnoklubb i november 2018.

Denna motion blev föremål för intensiva förhandlingar och partidistriktets representantskap beslutade därefter

att ge fullmäktigegrupperna i kommun och region i uppdrag att arbeta med en översyn av reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med syftet att väsentligt minska gapet mellan medborgares och politikers ekonomiska förutsättningar.

Plan mot segregation

Vi behöver kraftfulla insatser för att motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt hållbar stad Stockholm är idag en av de städer i Europa där segregationen ökar. Utförsäljningar av hyresrätter till dyra bostadsrätter har skapat en stad med stora skillnader mellan innerstad och ytterområden, också när det gäller skolor och service. Klyftorna mellan människor ökar, och därmed även otryggheten i samhället. Med en ökande segregation ökar även de sociala problemen och tilltron till samhället minskar. En mångfald i skolor, kultur, boende och aktiviteter behövs för att motverka utanförskap. Vi socialdemokrater har genomfört riktade åtgärder för att motverka segregationen, som till exempel Fokus Skärholmen och Stockholmshusen, som skapar bra boende med rimliga hyror. Det behövs vidare fler och kraftfulla insatser för att Stockholm ska bli en mera socialt hållbar stad. Det krävs en offensiv planering när det gäller att ge förskolor och skolor ekonomiska möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi behöver lyfta problemen med segregationen till en prioriterad nivå med tydliga mål. Vi behöver planera för att steg för steg genomföra åtgärder för att bryta segregationen och få bort skillnaderna mellan våra stadsdelar. Vi måste förankra detta arbete bland våra medlemmar.

Vi yrkar att årsmötet beslutar

att 1. en arbetsgrupp skapas som har till uppgift att lägga upp en offensiv handlingsplan för att motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt hållbar stad

2. handlingsplanen redovisas och diskuteras på ett representantskap

3. motionen sänds vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp

Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte i november 2018.

Motionen ansågs besvarad av partidistriktets årsmöte i april 2019.